Thông báo

Quyết định số 152/QĐ-QLD về việc hủy kết quả trúng tuyển công chức kỳ thi tuyển công chức tại Cục Quản lý Dược năm 2020

Quyết định số 152/QĐ-QLD ngày 25/3/2021 của Cục Quản lý Dược về việc hủy kết quả trúng tuyển công chức kỳ thi tuyển công chức tại Cục Quản lý Dược năm 2020

File đính kèm