Tin chỉ đạo - điều hành

Quyết định số 1467/QĐ-BYT về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Sang

Quyết định số 1467/QĐ-BYT ngày 07/6/2022 của Bộ Y tế về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Sang

File đính kèm