Thông tin đấu thầu thuốc

Quyết định số 1465/QĐ-BYT công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc (62 thuốc)

Quyết định số 1465/QĐ-BYT ngày 30/3/2020 của Bộ Y tế công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc (62 thuốc)

File đính kèm