Quản lý mỹ phẩm

Quyết định số 02/QĐ-QLD về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (Công ty TNHH Sanofi- Aventis Việt Nam)

Quyết định số 02/QĐ-QLD ngày 03/01/2020 của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (Công ty TNHH Sanofi- Aventis Việt Nam)

File đính kèm