Tin chỉ đạo - điều hành

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác tư vấn, hỗ trợ cơ chế, chính sách, pháp luật (QĐ 1991)

Quyết định 1991/QĐ-BYT ngày 27/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác tư vấn, hỗ trợ cơ chế, chính sách, pháp luật cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp, địa phương trong phát triển công nghiệp dược, thực phẩm ảnh hưởng sức khỏe và trang thiết bị y tế tại Việt Nam

File đính kèm