Con đường thuốc Việt

Quyết định ban hành Quy chế bình chọn và Bộ tiêu chí bình chọn danh hiệu Ngôi sao thuốc Việt.

 Quyết định ban hành Quy chế bình chọn và Bộ tiêu chí bình chọn danh hiệu Ngôi sao thuốc Việt.

File đính kèm:2482014_ban_hanh_quy_che_va_bo_tieu_chi_binh_chon_ngoi_sao_thuoc_viet.doc