Tin chỉ đạo - điều hành

Quyết định ban hành "Chuẩn yêu cầu dữ liệu đầu ra phần mềm ứng dụng CNTT kết nối liên thông cơ sở bản lẻ thuốc" phiên bản 1.0

Quyết định số 540/QĐ-QLD ngày 20/8/2018 của Cục Quản lý Dược về việc ban hành "Chuẩn yêu cầu dữ liệu đầu ra phần mềm ứng dụng CNTT kết nối liên thông cơ sở bản lẻ thuốc" phiên bản 1.0 (Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này).

540.QĐ.QLD