Tin chỉ đạo - điều hành

Quyết định 4369/QĐ-BYT quy định về nội dung và thời gian kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về dược, mỹ phẩm

Quyết định 4369/QĐ-BYT ngày 23/9/2019 của Bộ Y tế quy định về nội dung và thời gian kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về dược, mỹ phẩm

File đính kèm