Quy trình phòng TTQC

QT.TT.01.05 - Quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin cảnh báo về thuốc

Quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin cảnh báo  về thuốc - QT.TT.01.05 

File đính kèm:1272018_qt_tt_01_05.rar