Cải cách hành chính

QT.VP.07.03 - Quy trình tiếp nhận và bàn giao hồ sơ tại bộ phận một cửa.

QT.VP.07.03 - Quy trình tiếp nhận và bàn giao hồ sơ tại bộ phận một cửa.

File đính kèm: QT.VP.07.03.rar