Quy trình phòng QL-KD

QT.KD.27.01 - Quy trình xử lý hồ sơ đề nghị phê duyệt vắc xin Covid-19 nhập khẩu đáp ứng nhu cầu cấp bách cho phòng, chống dịch bệnh trước khi tổ chức cuộc họp xin ý kiến của các Vụ, Cục của BYT và Hội đồng tư vấn cấp giấy ĐKLH thuốc, NLLT

QT.KD.27.01 - Quy trình xử lý hồ sơ đề nghị phê duyệt vắc xin Covid-19 nhập khẩu đáp ứng nhu cầu cấp bách cho phòng, chống dịch bệnh trước khi tổ chức cuộc họp xin ý kiến của các Vụ, Cục của BYT và Hội đồng tư vấn cấp giấy ĐKLH thuốc, NLLT

File đính kèm