Quy trình phòng ĐKT

QT.ĐK.24.01 - Quy trình giải quyết hồ sơ cập nhật phân loại, điều chỉnh, bổ sung thông tin biệt dược gốc đối với thuốc đã được cấp giấy đăng ký lưu hành

QT.ĐK.24.01 - Quy trình giải quyết hồ sơ cập nhật phân loại, điều chỉnh, bổ sung thông tin biệt dược gốc đối với thuốc đã được cấp giấy đăng ký lưu hành

File đính kèm