Quy trình phòng ĐKT

QT.ĐK.23.01 - Quy trình thẩm định hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung thông tin/quảng cáo thuốc tiếp nhận trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ truy cập: http://dichvucong.dav.gov.vn

QT.ĐK.23.01 - Quy trình thẩm định hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung thông tin/quảng cáo
thuốc tiếp nhận trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ truy cập:
http://dichvucong.dav.gov.vn

File đính kèm