Thông báo

Nhập khẩu và lưu hành thuốc Vasblock 80mg, 160mg (CV số 20590)

Ngày 29/10/2018, Cục Quản lý Dược có Công văn sô 20590/QLD-CL về việc nhập khẩu và lưu hành thuốc Vasblock 80mg, 160mg (đính kèm theo công văn).

Công văn sô 20590/QLD-CL