Thư viện ảnh

Kỉ niệm 18 năm ngày thanh lập Cục quản lý Dược

Kỉ niệm 18 năm ngày thanh lập Cục quản lý Dược
Thủ trưởng Nguyễn Thanh Long tặng qua Cục quản lý Dược 18 năm ngày thành lập