Thông tin xử lý vi phạm

Kết luận thanh tra về việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm.

Ngày 27/04/2015 Cục Quản lý Dược có kết luận thanh tra số 7587/KL-QLD về việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm đối với 06 cơ sở sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh mỹ phẩm tại thành phố Hồ Chí Minh.

File đính kèm:452015_7587_kl_qld.rar