Thông báo

Kết luận thanh tra về việc thực hiện quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh thuốc tại tỉnh Ninh Thuận

Kết luận thanh tra số 21986/KL-QLD ngày 26/11/2018 của Cục Quản lý Dược về việc thực hiện quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh thuốc tại tỉnh Ninh Thuận.

File đính kèm.