Công bố nguyên liệu

Đính chính thông tin nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK (CV số 18881)

Ngày 03/10/2018 Cục Quản lý Dược có Công văn số 18881/QLD-ĐK về việc công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu theo danh mục đính kèm.

Công văn số 18881/QLD-ĐK