Công bố nguyên liệu

Đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp GPNK (CV số 19050)

Ngày 10/10/2018 Cục Quản lý Dược có Công văn số 19050/QLD-ĐK về việc công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu theo danh mục đính kèm.

Công văn số 19050/QLD-ĐK