Quản lý mỹ phẩm

Đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng

Công văn số 17475/QLD-MP ngày 12/9/2018 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành trên toàn quốc và thu hồi lô sản phẩm Sửa rửa mặt đặcbiệt Lenka (Số lô: LENSo; Ngày sản xuất: 10/5/2018; hạn dùng: 10/2/2021; Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 000756/13/CBMP-HCM) do Doanh nghiệp tư nhân sản xuất hóa mỹ phẩm Gamma sản xuất. Lý do: mẫu thử không đáp ứng yêu cầu về giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm.

File đính kèm: 17475_QLD_MP