Quản lý mỹ phẩm

Đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng

Công văn số 16522/QLD-MP, 16523/QLD-MP và 16524/QLD-MP ngày 23/8/2018 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng.

File đính kèm: DCMP.rar