Danh sách các lô thuốc vi phạm chất lượng

Danh sách các thuốc, các CSSX vi phạm về chất lượng thuốc từ đợt 24 đến đợt 26 Cục Quản lý Dược thông báo thu hồi

Danh sách các thuốc, các CSSX vi phạm về chất lượng thuốc từ đợt 24 đến đợt 26 Cục Quản lý Dược thông báo thu hồi

File đính kèm