Danh sách CSSX được cấp GMP của DAV

Danh sách các CSSX trong nước đạt tiêu chuẩn nguyên tắc GMP, GMP bao bì dược phẩm (Cập nhật tới ngày 13.7.2021)

Danh sách các CSSX trong nước đạt tiêu chuẩn nguyên tắc GMP, GMP bao bì dược phẩm (Cập nhật tới ngày 13.7.2021)

1. Danh sách CSSX trong nước đạt tiêu chuẩn GMP (cập nhật đến ngày 13.7.2021)

File đính kèm (pdf)

File đính kèm (excel)

2. Danh sách CSSX trong nước đạt tiêu chuẩn nguyên tắc GMP bao bì dược phẩm (Cập nhật tới ngày 13.7.2021)

File đính kèm (pdf)

File đính kèm (excel)