Danh sách CSSX được cấp GMP của DAV

Danh sách các CSSX trong nước đạt tiêu chuẩn nguyên tắc GMP, GMP bao bì dược phẩm (Cập nhật tới ngày 06/6/2022)

Danh sách các CSSX trong nước đạt tiêu chuẩn nguyên tắc GMP, GMP bao bì dược phẩm (Cập nhật tới ngày 06/6/2022)

1. Danh sách CSSX trong nước đạt tiêu chuẩn GMP (cập nhật đến ngày 06/6/2022)

File đính kèm (pdf)

File đính kèm (excel)

2. Danh sách CSSX trong nước đạt tiêu chuẩn nguyên tắc GMP bao bì dược phẩm (Cập nhật tới ngày 06/6/2022)

File đính kèm (pdf)

File đính kèm (excel)