Thông tin xử lý vi phạm

Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng Đợt 8 (cập nhật đến ngày 31/12/2014)