Thông báo

Cung cấp thông tin liên quan thuốc có chứa Domperidone, Diacerein và Metoclopramide.

Công văn số 14585 /QLD-TT ngày 26/8/2014 cung cấp thông tin liên quan thuốc có chứa Domperidone, Diacerein và Metoclopramide. 

File đính kèm:1192014_cv_14585_qld_tt.rar