Thông báo

Công văn về việc triển khai thực hiện Cơ chế một cửa Quốc gia đối với 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực dược phẩm (CV 10061)

Công văn số 10061/QLD-KD ngày 25/6/2019 của Cục Quản lý Dược về việc triển khai thực hiện Cơ chế một cửa Quốc gia đối với 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực dược phẩm

File đính kèm