Thông tin đấu thầu thuốc

Công văn về việc các hồ sơ đề nghị công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP không đạt yêu cầu và cần bổ sung giải trình (Đợt 65) (CV 9398)

Công văn số 9398/QLD-CL ngày 17/6/2019 của Cục Quản lý Dược về việc các hồ sơ đề nghị công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP không đạt yêu cầu và cần bổ sung giải trình (Đợt 65)

Công văn 9398/QLD-CL

Phụ lục 1. Danh sách không đạt yêu cầu

Phụ lục 2. Danh sách cần bổ sung giải trình

Bình chọn

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Cục quản lý dược:

Xem kết quả

Đăng ký nhận bản tin