Thông tin đấu thầu thuốc

Công văn về việc các hồ sơ đề nghị công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP không đạt yêu cầu và cần bổ sung giải trình (Đợt 62)

Công văn số 313/QLD-CL ngày 14/01/2019 của Cục Quản lý Dược về việc các hồ sơ đề nghị công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP không đạt yêu cầu và cần bổ sung giải trình (Đợt 62)

Công văn 313/QLD-CL

Danh sách không đạt yêu cầu

Danh sách cần bổ sung giải trình