Tin chỉ đạo - điều hành

Công văn về việc báo cáo kết quả thực hiện giai đoạn 1 Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020 và việc triển khai ứng dụng CNTT kết nối cơ sở cung ứng thuốc

Công văn số 22472/QLD-TTra ngày 10/12/2018 của Cục Quản lý Dược về việc báo cáo kết quả thực hiện giai đoạn 1 Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020 và việc triển khai ứng dụng CNTT kết nối cơ sở cung ứng thuốc.

File đính kèm.