Thông báo

Công văn thông báo triển khai công cụ trực tuyến đề nghị duy trì hiệu lực số đăng ký lưu hành theo quy định tại Thông tư số 32/2018/TT-BYT (CV 9220)

Công văn số 9220/QLD-ĐK ngày 13/6/2019 của Cục Quản lý Dược về việc thông báo triển khai công cụ trực tuyến đề nghị duy trì hiệu lực số đăng ký lưu hành theo quy định tại Thông tư số 32/2018/TT-BYT

File đính kèm