Thông báo

Công văn số 777/QLD-ĐK về việc triển khai công cụ trực tuyến duy trì hiệu lực giấy đăng ký lưu hành thuốc, NLLT

Công văn số 777/QLD-ĐK ngày 03/02/2021 của Cục Quản lý Dược về việc triển khai công cụ trực tuyến duy trì hiệu lực giấy đăng ký lưu hành thuốc, NLLT

File đính kèm