Thông tin đấu thầu thuốc

Công văn số 6953/QLD-GT về việc xử lý tình huống trong quá trình lựa chọn nhà thầu theo Thông tư số 11/2016/TT-BYT

Công văn số 6953/QLD-GT ngày 29/5/2020 của Cục Quản lý Dược về việc xử lý tình huống trong quá trình lựa chọn nhà thầu theo Thông tư số 11/2016/TT-BYT

Công văn số 6953/QLD-GT

Quyết định số 398/QĐ-QLD ngày 19/9/2017

Quyết định số 439/QĐ-QLD ngày 05/7/2018

Bình chọn

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Cục quản lý dược:

Xem kết quả

Đăng ký nhận bản tin