Danh sách CSSX được chứng nhận GMP nước ngoài

Công văn số 6331/QLD-CL về việc công bố kết quả đánh giá đáp ứng GMP của cơ sở sản xuất nước ngoài (Đợt 28)