Thông báo

Công văn số 589/QLD-GT về việc góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 09/2016/TT-BYT

Công văn số 589/QLD-GT ngày 17/02/2020 của Cục Quản lý Dược về việc góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 09/2016/TT-BYT

Công văn 589

Dự thảo Thông tư