Thông báo

Công văn số 588/QLD-ĐK về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 01/2018/TT-BYT

Công văn số 588/QLD-ĐK ngày 26/01/2022 của Cục Quản lý Dược về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 01/2018/TT-BYT

Công văn số 588/QLD-ĐK

Chi tiết dự thảo