Thông báo

Công văn số 586/QLD-CL về việc xin ý kiến đối với Dự thảo 4 - Thông tư quy định việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2018/TT-BYT

Công văn số 586/QLD-CL ngày 26/01/2022 của Cục Quản lý Dược về việc xin ý kiến đối với Dự thảo 4 - Thông tư quy định việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2018/TT-BYT

Công văn số 586/QLD-CL

Chi tiết dự thảo