Tin chỉ đạo - điều hành

Công văn số 5595/QLD-KD về việc xuất khẩu trở lại thuốc phòng, chống COVID19

Công văn số 5595/QLD-KD ngày 05/5/2020 của Cục Quản lý Dược về việc xuất khẩu trở lại thuốc phòng, chống COVID19

File đính kèm