Thông báo

Công văn số 4979/QLD-CL v/v rút khỏi danh sách công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng phải thực hiện lấy mẫu kiểm tra chất lượng (CSSX Kunming Pharmaceutical Corp. (China))

Công văn số 4979/QLD-CL ngày 06/5/2021 của Cục Quản lý Dược v/v rút khỏi danh sách công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng phải thực hiện lấy mẫu kiểm tra chất lượng (CSSX Kunming Pharmaceutical Corp. (China))

File đính kèm