Thông báo

Công văn số 4978/QLD-CL v/v rút khỏi danh sách công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng phải thực hiện lấy mẫu kiểm tra chất lượng (CSSX Young Il Pharm Co., Ltd. (Korea))

Công văn số 4978/QLD-CL ngày 06/5/2021 của Cục Quản lý Dược v/v rút khỏi danh sách công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng phải thực hiện lấy mẫu kiểm tra chất lượng (CSSX Young Il Pharm Co., Ltd. (Korea))

File đính kèm