Tin chỉ đạo - điều hành

Công văn số 4862/QLD-PCTTr về việc tăng cường quản lý, kết nối liên thông cơ sở cung ứng thuốc và hướng dẫn sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia

Công văn số 4862/QLD-PCTTr ngày 23/4/2020 của Cục Quản lý Dược về việc tăng cường quản lý, kết nối liên thông cơ sở cung ứng thuốc và hướng dẫn sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia

Công văn số 4862/QLD-PCTTr

Tài liệu HDSD