Thông báo

Công văn số 4641/QLD-CL về việc xin ý kiến đối với Dự thảo 1-Thông tư quy định việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2018/TT-BYT

Công văn số 4641/QLD-CL ngày 29/4/2021 của Cục Quản lý Dược về việc xin ý kiến đối với Dự thảo 1-Thông tư quy định việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2018/TT-BYT

File đính kèm