Thông báo

Công văn số 4443/BYT-QLD về việc góp ý dự thảo Tờ trình và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án phát triển công nghiệp dược, dược liệu sản xuất trong nước

Công văn số 4443/BYT-QLD ngày 20/8/2020 của Bộ Y tế về việc góp ý dự thảo Tờ trình và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án phát triển công nghiệp dược, dược liệu sản xuất trong nước

Công văn số 4443/BYT-QLD

Nội dung chi tiết

Dự thảo Tờ trình

Dự thảo Đề án