Thông tin đấu thầu thuốc

Công văn số 3518/QLD-CL về việc các hồ sơ đề nghị công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP không đạt yêu cầu và cần bổ sung giải trình (Đợt 72)

Công văn số 3518/QLD-CL ngày 09/4/2020 của Cục Quản lý Dược về việc các hồ sơ đề nghị công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP không đạt yêu cầu và cần bổ sung giải trình (Đợt 72)

Công văn số 3518/QLD-CL

Phụ lục 1. Danh sách không đạt yêu cầu

Phụ lục 2. Danh sách cần bổ sung giải trình