Thông tin đấu thầu thuốc

Công văn số 3517/QLD-CL gửi các SYT về việc công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (Đợt 72)