Thông tin đấu thầu thuốc

Công văn số 3323/QLD-GT về việc thông báo ý kiến Hội đồng đối với các hồ sơ công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc (Đợt 20)

Công văn số 3323/QLD-GT ngày 07/4/2020 của Cục Quản lý Dược về việc thông báo ý kiến Hội đồng đối với các hồ sơ công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc (Đợt 20)

Công văn số 3323/QLD-GT

Phụ lục đính kèm (excel)