Thông tin đấu thầu thuốc

Công văn số 279/QLD-CL về việc công bố đợt 30 Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng

Công văn số 279/QLD-CL ngày 14/01/2020 của Cục Quản lý Dược về việc công bố đợt 30 Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng

Công văn 279

Danh sách đợt 30