Tin chỉ đạo - điều hành

Công văn số 2794/QLD-ĐK về việc công bố nguyên liệu làm thuốc là tá dược trên hệ thống trực tuyến

Công văn số 2794/QLD-ĐK ngày 01/4/2021 của Cục Quản lý Dược về việc công bố nguyên liệu làm thuốc là tá dược trên hệ thống trực tuyến

File đính kèm