Thông tin đấu thầu thuốc

Công văn số 2767/QLD-CL về việc công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP theo Thông tư số 15/2019/TT-BYT

Công văn số 2767/QLD-CL ngày 23/3/2020 của Cục Quản lý Dược về việc công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP theo Thông tư số 15/2019/TT-BYT

Công văn 2767/QLD-CL

Danh mục cơ sở PICS EU GMP (Thông tư 15) (pdf)

Danh mục cơ sở PICS EU GMP (Thông tư 15) (excel)