Quản lý mỹ phẩm

Công văn số 2367/QLD-MP về việc rà soát việc sử dụng của một số chất trong sản phẩm mỹ phẩm

Công văn số 2367/QLD-MP ngày 18/3/2021 của Cục Quản lý Dược về việc rà soát việc sử dụng của một số chất trong sản phẩm mỹ phẩm

Công văn số 2367/QLD-MP

Danh mục 257